postępowanie skarbowe

Jak powinny przebiegać postępowania karno – skarbowe?

Przestępstwa skarbowe należą do tych, które w obecnym czasie traktowane są zdecydowanie najbardziej restrykcyjnie. Dlatego też każdy przedsiębiorca, oraz osoba prywatna, powinna zdawać sobie sprawę, z jakimi konsekwencjami wiąże się takie przestępstwo. Z całą pewnością, pozwoli to uniknąć przykrych konserwacji z tym związanych.

Postępowania karno — skarbowe

biuro rachunkoweObecnie postępowanie karne skarbowe jest wszczynane w każdej sytuacji, w której doszło na przykład do zatajenia dochodów, czy też to rażących błędów w przygotowanym rozliczeniu skarbowym, co miałoby na celu obniżenie szacownego podatku. W każdej z tych sytuacji, postępowanie karno skarbowe jest wszczynane przez odpowiednie jednostki, zarówno, gdy mowa jest o osobach fizycznych, jak też o właścicielach firm. W zależności od wysokości zatajonego dochodu można mieć do czynienia bądź to z przestępstwem, bądź to wykroczeniem. Typowe postępowanie przygotowawcze w sprawie związanej z przestępstwem skarbowym, powinno się zakończyć w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące. Jednostkami, orzekającymi w takiej sytuacji, są przede wszystkim sądy powszechne, sądy wojskowe. Tym samym wyłączone są kompetencje odpowiednich administracyjnych organów finansowych, które, wydawałoby się, mogłyby w takiej sytuacji orzekać o ewentualnej winie bądź też karze.

postępowanie skarboweJeżeli chodzi o terminy przedawnienia się zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowego, mogą być one bardzo różne. I tak, w przypadku wykroczeń skarbowych, okres przedawnienia wynosi nie więcej niż rok. W przypadku zaś przestępstwa skarbowego okres przedawnienia jest przede wszystkim zależny od rodzaju adekwatnej w danej sytuacji kary. I tak, okres przedawnienia wynoszący 5 lat, odnosi się do przestępstw tego typu, które zagrożone zostały karą grzywny. 10 lat przedawnienia to okres w przypadku przestępstw skarbowych, które zagrożone są karami więzienia przekraczającymi okres 3 lat. Jednostką, która w każdej z tych sytuacji jest uprawniona do wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego, jest naczelnik urzędu skarbowego. Powinien on zgłosić fakt wszczęcia takiego właśnie postępowania odpowiedniej jednostce, to jest prokuratorze, która przejmuje prowadzenie postępowania po zakończeniu postępowania przygotowawczego.

Postępowania karne w przypadku przestępstw oraz wykroczeń podatkowych, są bardzo złożone. Wysokość kary oraz okres, w którym takie przestępstwo się przedawniło, są od siebie ściśle zależne. Prowadzeniem, oraz wszczęciem postępowania przygotowawczego w takiej sytuacji, zajmuje się urzędnik skarbowy, posiadający w takiej sytuacji odpowiednie uprawnienia.